آموزشگاه موسیقی پایور یزد
                        -- اخبار --

افتخارات
عضو انجمن سنتور نوازان جهان
جزو آموزشگاههاي برتر كشور با مدرك درجه ‹‹ يك›› هنري و دارنده رتبه هاي برتر مسابقات كشوري
احراز رتبه های برتر کشور برای اولین بار در استان یزد
برترین آموزشگاه موسیقی از دیدگاه مردمی و مسئولین
مبتکر شیوه آموزش نوین سنتور